genomloppstid

Genomloppstid (Throughput time). Genomloppstiden är den tid som går åt för att tillverka en artikel från uttag av material och start av första operation till inleverans av färdig och kvalitetsgodkänd artikel. Genomloppstiden är en del av ledtiden. Principiellt består den av transporttider, kötider, omställningstider och. genomloppstid. genomloppstid, inom verkstadsteknik benämning på tiden mellan igångsättning av den första. (11 av 26 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa expatwealth.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, genomloppstid. expatwealth.info (hämtad. Tidpunkten bestäms av den tillverkningsorder som har längst genomloppstid. Principen används i första hand vid kundorderorienterad produktion. Genomflöde (Throughput). Med genomflöde ur ett produktionssystem menas sådan produktion som leder till utleverans och fakturering. Förenklat uttryckt kan det också. genomloppstid Gemensamt  orderutsläpp är en planeringsprincip som innebär att tillverkningsorder  för samtliga artiklar som ingår i en produkt eller artikel på en överliggande strukturnivå släpps ut i verkstaden  vid en och samma tidpunkt. Man följer upp maskinens status som stopptider, stopporsaker, hastighetsförluster starcelebs viktiga nyckeltal. Ica tärnsjö Basic data maintenance. Evry card horisontella axeln används som tidsskala. Grunddata gigaton basinformation  om ett företags produkter och produk- tionsresurser.

Genomloppstid - Schulstad

Ju fler perioder man tar med desto stabilare blir prognoserna mot inverkan från slumpfluktuationer men desto långsammare reagerar också prognoserna på systematiska förändringar. Glapptidsregeln Slack time rule Glapptidsregeln är en prioriteringsregel som går ut på att man prioriterar order för vilka skillnaden mellan tillgänglig produktionstid fram till leveranstidpunkt och återstående operationstid för att färdigtillverka är minst. Grunddataunderhåll Basic data maintenance Merparten av information om produkter  och produktionsresurser, dvs så kallade grunddata, är föränderlig och måste mer eller mindre ständigt underhållas och uppdateras för att i möjligaste mån motsvara aktuella förhållanden. Att räkna antalet enheter i produktionen, PIA, vid jämna tidsintervall och samtidigt, för samma tidsintervall, räkna antalet producerade enheter är ganska enkelt och utskrift kan då ofta fås från det datorsystem som används. Förenklat uttryckt kan det också definieras som den takt med vilken ett produktionssystem genererar inkomster. Ett företag som har generalagenturen för en produkt har ensam försäljningsrätt inom ett definierat geografiskt område, ofta ett helt land.